Laatste teksten van Ronna Herman

Wij bieden jullie een Gouden Kans.

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman.

Januari 2011

Geliefde meesters, eens te meer laten wij, de boodschappers en dienaren van Onze vader/Moeder God, de Bazuinen klinken voor alle machtige krachten die de Legioenen van Licht uitmaken, om naar voren te treden en zich te verenigen.


Jullie die door alle eeuwen heen in gans het Universum zijn verstrooid, worden nu op de gezegende planeet Aarde vergaderd om geboorte te helpen geven aan een Nieuwe Era en een nieuwe werkelijkheid. Jullie hebben een gevoel van afgescheidenheid geschapen en gehouden, en gaven je macht weg aan hen die aan kracht wonnen met ‘verdeel & heers' politiek. Die tijd is voorbij geliefden! Het is tijd je meesterschap op je lagere ego wenslichaam weer op te eisen, en vervolgens aan het proces beginnen om je te herenigen met alle myriaden aspecten van je zelf als een harmonieus en liefdevol voertuig van Licht. Jullie moeten harmonische gemeenschap met je mentale lichaam herbevestigen.

Jullie moeten weer beseffen dat er in je hersens een volledig functionerende, volmaakte cel van wijsheid en macht is opgeslagen, die de Heilige Geest wordt genoemd. Jullie moeten je emotionele aard tot rust brengen en weer gecentreerd opslaan in je Heilige Hartchakra. Jullie moeten ophouden met buiten je zelf zoeken naar zelfwaardering, liefde, succes en waarheid. Jullie hebben van binnen alles wat nodig voor spiritueel bewustzijn, geluk, overvloed, en zelfs Verlichting. Jullie hebben je eigen Goddelijke Ik Ben Aanwezigheid binnen in je, en je eigen geïndividualiseerde GodBewustzijn. Dat is niet daar ergens, het is binnen je! Door de drang van je ego wenslichaam zijn vele van jullie in bekoring geraakt van de sensaties van macht en bezit. Jullie kwamen waarlijk als medescheppers om het rijk der materie te bouwen, perfectioneren en ervan te genieten op de prachtige planeet Aarde.

Maar in dat proces raakten jullie verstrikt in je eigen bezittingen; ze werden jullie maatstaf voor succes: als je maar machtig en invloedrijk genoeg was, zou je ook liefde waard zijn, of als enorme rijkdom en bezittingen had, zou je bewondering en respect oogsten. De gerichtheid van al je energie op die externe manifestaties creëert slechts tijdelijke bevrediging alsook voortdurende frustratie en onvrede. Wat gebeurt er als je rijkdom en macht van je afgenomen worden? Wat gebeurt er als je al je bezit verliest? Waar identificeren jullie dan mee? Het lijkt er op dat je dan alles hebt verloren wat en wie jullie zijn. Daarom verliezen zoveel mensen de zin in het leven, en enkele gaan zelfs zover dat ze zich zelf van het leven beroven omdat, vanuit hun perceptie, alles waar ze van hielden en koesterden hen is afgenomen, evenals hun gevoel van aanzien, liefde en respect. Jullie moeten je focussen op je innerlijke wereld, op het heiligdom van de Ziel. De ziel, het fysieke voertuig en vooral de geest hebben hun eigen ritmische cycli en agenda's. De Ziel wenst allen maar VerLicht te worden. De geest is gericht op het verkrijgen en opslaan van informatie. Het fysieke lichaam is gericht op zintuiglijke ervaringen. De mensheid ervaart voortdurende cycli van groei, stilstand en verval, hetgeen deuren opent voor een nieuwe cyclus van groei en expansie.

Een meester keert inwaarts en streeft naar een verhoogde levenskwaliteit, terwijl een onontwaakte ziel naar buiten gericht is op zoek naar prikkels en voldoening via plezierige lichamelijke sensaties en materieel bezit. Liefde als externe focus, buiten je zelf, zal immer een gevoel van kwetsbaarheid scheppen, altijd een behoefte aan constante bevestiging van iets of iemand. Liefde die van binnen naar buiten wordt geprojecteerd, schept een constante stroom van zelfverzekerdheid, zelfacceptatie, en een voortdurend streven naar integratie en projectie van nog meer van dat gezegende gevoel van eenheid en harmonie met Al dat Is. Liefde is de Essentie waarop de Schepping drijft. Liefde is vervat in de Adamantine Partikels van Licht die uit het Hartchakra van de Oppermachtige Schepper voortvloeien in machtige stromen van Kosmische LevensKracht substantie in zijn/haar onophoudelijke wens om meer van het Zelf te ervaren.

Het is een geschenk om bent te worden door gans de Schepping, op alle niveaus, van de hoogste en machtigste tot de laagste, meest verzwakte, maar er zijn voorwaarden. Het is jullie geboorterecht om je intrinsieke unieke zelfexpressie te manifesteren via liefdevolle co creatie in harmonie met de Goddelijke Blauwdruk, die altijd in volmaakte overeenstemming is met het grote plan van de Schepper. Hoe liefdevol zijn jullie creaties, geliefden? Wat voor soort tempel hebben jullie gecreëerd voor je ziel? Zijn jullie alleen maar je lichaam om vervolgens, via constant oordeel en aandacht voor je onvolmaaktheden in vergelijking met anderen, een voortdurende strijd te uit te vechten, die uiteindelijk je verstoorde zelfbeeld en falen bevestigen? Heb je een liefde/haat verhouding met je zelf die je gefrustreerd houdt en ondergedompeld in zelf gecreëerde misère? Wat voor wereld hebben jullie gebouwd met je stroom gedachtevormen? Welk voorbeeld ben je geweest voor je partner, je kinderen en je dierbaren? Projecteer je een gevoel van Trots op Zelf, een besef van hoe waardevol het geschenk van het Leven is? Zet je de toon door ernaar te streven de myriaden facetten in je Zelf te perfectioneren?

Er is een weg voor een ieder die het wil volgen, ongeacht op welk station of onder welke omstandigheden je verkeert, een gouden kans die er op wacht je in staat te stellen je eigen macht aan te nemen, je af te stemmen op je eigen creativiteit, en zo de vele latente talenten die je diep in je geheugen hebt opgeslagen aan te boren. Nu, meer dan ooit, zijn we nabij, observerend, wachten om jullie te helpen, om je aan te moedigen, om wonderen te scheppen en de weg te effenen en om jullie bij te staan voorwaarts en opwaarts te gaan... Het is tijd voor jullie, als moedige Dragers van Licht, om de grenzen van discriminatie, onderwerping en beperking te breken en over te steken. Wij dagen jullie, als vrouwen van de Geest, uit om bakens en voorbeelden te worden als meester-vrouwen onder de mannen. Wij tarten jullie, als mannen van moed en integriteit om barmhartige mannen te worden onder de vrouwen. Hiermee zeggen we jullie de lijnen en grenzen tussen jullie uit te wissen en te elimineren, waarbij je jullie eigenschappen aan elkaar aanbiedt en accepteert, terwijl je deze hoognodige energieën in je mentale en emotionele lichamen integreert. Jullie waarheid ligt in je bewustzijnsniveau, jullie assimilatie van het Kosmische Geschenk van GodBewustzijn. Jullie moeten de kennis die je verkrijgt integreren, en dan moeten jullie bewijzen dat je het vermogen hebt om in dat nieuwe niveau van wijsheid te leven. Jullie worden door je eigen Hoger Zelf en je Goddelijke Aanwezigheid beoordeeld met betrekking tot je bereidheid om voort te gaan op het pad van inwijding.

We hebben jullie al gezegd dat het Pad van Verlichting een heel eenzaam en seculier proces is. Je initiaties zijn specifiek voor jou en jou alleen ontworpen, want jij bent uniek. En toch, dierbaren, verheft de mensheid als geheel zich bij elke vordering, elke winst die jullie maken op het smalle pad van meesterschap. Jullie zijn bezig om Een in Essentie te worden, en evengoed Een met het Al. Een van de meest wonderlijke geschenken die tot jullie beschikking komen, wanneer je op het Pad van VerLichting stapt, is afstemming op de gezegende/gelukzalige staat van de hogere dimensies. Als je dat eenmaal hebt ervaren, zal je het altijd blijven nastreven, omdat je dan een glimp van je ware staat van ZIJN hebt mogen voelen. Geliefden, terwijl jullie meer Adamantine Partikels van GodBewustzijn in jullie Hartchakra integreren, zullen jullie die gelukzaligheid steeds meer gaan voelen. Jullie zullen de volheid en de grootse macht van Liefde voelen, en bij tijd en wijle zullen jullie het gevoel krijgen dat je hart overvloeit van dit Goddelijke Elixer van Leven. Je kunt je in een meditatie afstemmen op de rijken van gelukzaligheid, vooral als je mediteert in je kristallen piramide, maar het ultieme doel is om die staat van gelukzaligheid te verkrijgen terwijl je gewoon je dagelijkse dingen doet. We zeggen dan dat je op de wereld bent en niet van de wereld.

Visualiseer je beschermengel op je schouder terwijl jij je dagelijkse werk doet, en blijf gefocust in je Hartchakra opdat je voortdurend bewust bent van de Vonk van Goddelijk Liefde/Licht die daar in brand. Wanneer je dat kunt, zijn jullie goed op weg om je eigen Hemel op Aarde te scheppen. De Wet van de Cirkel garandeert dat de frequenties die je uitzendt meervoudig bij je terugkeren met gelijkwaardige energie, of vibraties van dezelfde frequenties. Jullie zijn het centrum van een energievortex die gevormd is door een cirkel/lus van frequenties die jullie in de wereld van stof hebben geprojecteerd via je ZonneKracht Centrum. Jullie solar plexus is perfect benoemd, want net zoals de Aarde en de mensheid kosmische energie ontvangen van de Zon in jullie stelsel, zo zendt een ieder van jullie LevensKracht uit via je eigen ZonneKracht Centrum. Stel je even voor dat je de spil bent van je wereld. Jij bent het Machtscentrum, en je gedachten en intenties stralen van je uit in een energie cirkel/lus die verbinding maakt met gelijkwaardige energie. Die energie wordt uitvergroot en manifest in de wereld van oorzaak en gevolg. Dan komt het bij je terug om jouw beeld van de werkelijkheid te bekrachtigen. Je lichaam absorbeert een deel van die energie, en schept dan, afhankelijk van de frequenties, pijn en lijden of vreugde en zegeningen. Het resterende deel stroomt achter je uit, en creëert de andere lus van je Lemniscaat, terwijl de overgebleven hoger frequentioneel energie geleidelijk in je persoonlijke Rad van Creatie vloeit.

Jullie voegen voortdurend (energie) toe aan je persoonlijke gevangenis van negatieve samengeperste energie, of aan je voertuig van Licht en je alsmaar expanderende Zelfbewustzijn. Hebben wij jullie niet gezegd dat je op Aarde gekomen bent als medescheppers met de God Kracht? Een ieder van jullie heeft het vermogen een unieke en persoonlijke bijdrage te leveren aan de Goddelijke Blauwdruk die nu ontworpen wordt voor de toekomstige mensheid en de Aarde. Jullie hebben een buitengewoon geschenk ontvangen van de Schepper, dat is het weergaloze privilege om te participeren in de creatie van je eigen bestemming. Een ieder van jullie heeft de potentie om een verheerlijkte sterveling te worden. Jullie worden Geestbezielde stervelingen, wat je onsterfelijke status garandeert. Jullie zijn veelzijdig/multi-dimensioneel en hebben bewustzijn op veel meer dimensionale vlakken dan jullie thans kunnen begrijpen.

Jullie zijn een Onsterfelijke Ziel met een sterfelijke geest en lichaam, en jullie bevinden je nu in een proces van Zielsuitbreiding en Lichtbezieling. Het is tijd voor jullie allen om naar voren te treden, een standpunt in te nemen en je stem te laten horen. Begin waar je nu bent, op je hoogste begripsniveau, kijkend door ogen met liefdelenzen, voelend met een hart dat vervuld is van mededogen en functionerend met een geest die niet overschaduwd is door schuld, angst of oordeel. Dat is de manier waarop jullie je waarheid zullen vinden, geliefden. Dat is de manier waarop jullie wereld en werkelijkheid tot barstens toe gevuld zullen worden met liefde, vreugde en overvloed. Dat is de weg van de meester, de weg van de Waarheid, de weg terug naar Huis.

Geliefde Bakens van Licht, jullie hebben geen idee van hoe machtig jullie worden.

Jullie, de nieuwe Wereld Dienaren, creëren een meesterlijk massabewustzijn dat geleidelijk de oude 3D/4D collectieve geloofsovertuigingen infiltreert en verandert, waarmee je anderen helpt hun diep ingewortelde schaamtegevoel, angsten, minderwaardigheid, schuld en verarming los te laten. Terwijl jullie je bewustzijn uitbreiden en afstemmen op de hoger dimensionale frequenties, en een belofte doen om je in je eigen waarheid te leven, starten jullie het scheppingsproces op van een massa geloofsovertuiging in hoger verfijnder frequenties die zullen samenwerken met de Lichtbezielde patronen van anderen om de vibraties van Liefde/Licht in de wereld van oorzaak te projecteren. En als jullie je verenigen met gelijkgestemden, scheppen jullie een synergie die zich exponentieel uitbreidt in een alsmaar uitdijende cirkel van verfijnd groepsbewustzijn. Wij eren jullie om je moed. Wij weten dat jullie reis lang en lastig is geweest, wij zeggen jullie echter, geliefde vrienden, dat jullie tijd van pijn en lijden geleidelijk in het verleden wegzinkt, een herinnering die langzaam wegebt.

De tijd van wonderen staat voor de deur. Elke dag elimineren wij de beperkende energieën tussen ons in terwijl we meer en meer negativiteit die in de ethers wervelen op laten lossen. Wij verzekeren je dat Julie spoedig je bevestiging zult hebben over hoe de komende Era van Grootheid zal zijn. En jullie zullen zonder enige twijfel de rol die jullie hebben gespeeld begrijpen. Ik was bij jullie toen jullie Eonen geleden op Aarde kwam, en ik zal je blijven leiden, inspireren en steunen totdat jullie bereid zijn terug te keren naar je ware verblijf in de glorieuze rijken van onze Vader/Moeder God. Ik ben eeuwig jullie vriend, beschermer en metgezel in de Geest.

IK BEN Aartsengel Michaël.


--------------------------------------------------------------------------------


Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA - www.assayya.com

 

© 2010 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2010 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).
Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

 

 

 

 

 

 

bron: ArjunA - www.assayya.com


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? 

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

T:
+31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin