De komende veranderingen in het organisatieleven

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

 

structuur verandering.jpeg

Het oude hiërarchische systeem, afgeschermde informatie, het slechts werken voor geld, erkenning, egopositie of ambitie, financiële luchtkastelen en onderstromen van bondjes breken de komende tijd in een snel tempo af om plaats te maken voor een functioneren vanuit het zelfgerealiseerde authentieke zelf.

Een nieuwe ordening met congruentie van persoonlijke-, organisatie- en maatschappelijke doelen tillen organisaties en kleine bedrijfjes uit het ego-ik-tijdperk naar het wij-tijdperk. Daarin zal ook het doel van organisaties niet het geld zijn, maar het geld zal het (samenlevings-) doel van de organisatie dienen. Veelal omgekeerd aan de huidige situatie waar grote geldbedragen terecht komen bij enkelen. Alleen nieuwetijds-wij-organisaties zijn in de nabije toekomst levensvatbaar en zullen een ongekende kracht en voorspoed kennen! Mensen werken er met hart en plezier.

Als hun werk van betekenis is voor zichzelf en de maatschappij, als ze daarbij worden ondersteund door de organisatie dan zullen zij op hun beurt de organisatie met haar betekenis voor de samenleving, met hart, handen en ziel dragen. Dan wordt werken zelfontwikkeling en samen bloeien en groeien.

De samenleving verandert: van ik- naar wij-tijdperk
We zijn als samenleving op weg naar een tijdperk waar we ons authentieke zelf, ons volledig potentieel en individualiteit in willen zetten als "deel van een groter geheel". De ontwikkeling van de mensheid, organisatie en samenleving wordt steeds meer bepaald door "hogere" spirituele invloeden en wetmatigheden. Willen we kost wat kost vast blijven houden aan het oude bekende, of werken we mee aan de vernieuwing?
De omslag van "ik-" naar "wij-denken", zal enorme kracht, overvloed, gemak, gezondheid en welzijn voortbrengen, mits de "bondjes", ego's, oude machtstructuren, vastgeroeste oordelen, reactiepatronen, emoties, projecties en verborgen agenda's langzaam ontmanteld mogen worden door innerlijke bereidheid en groei in alle lagen van mens,en organisatie.

Organisaties zullen mee moeten veranderen
In organisaties merken we dat de tijdgeest al geruime tijd de scepter zwaait. Medewerkers gaan weg of worden ziek. Jongeren tonen minder interesse in reguliere banen omdat ze in het huidige werkklimaat eenvoudigweg niet willen of kunnen functioneren. Efficiëntie en een goede stroming binnen de organisaties verslechteren. Er is meer behoefte aan werken vanuit plezier en het hart. Op individuele basis vindt er overal bewustzijnsgroei en ontwikkeling plaats. Dit kan straks een begeleidde plek krijgen in nieuwe tijds-organisaties.

Organisaties en medewerkers zijn in deze overgangstijd dan ook zeer gebaat bij nieuwe vormen van holistisch leidinggeven en het scheppen van mogelijkheden tot zelfontplooïing. Dit brengt ook meer samendoen, liefde en openheid onder elkaar, opereren in netwerken, gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Als levensbestemming, bewustzijnsgroei, zelfreflectie, aanleg en kwaliteiten ook op het werk hun geëigende plaats krijgen, ontstaat er een nieuw soort commitment, zelfbekrachtiging, inzet en elan.

Nieuw leiderschap gevraagd
Deze tijd vraagt van de leiders dat zij ook bereid zijn naar het eigen gedrag te kijken en zelf te groeien in bewustzijn. Sleutelwoorden daarbij zijn vertrouwen, intuitief, bezield leidinggeven, integriteit, de weg van het hart en zelfrealisatie. Het vraagt om een dynamisch evenwicht tussen diverse belangen te kunnen behartigen; het eigenbelang, organisatiebelang, het belang van de medewerker, cliënt en maatschappij.
Meegaan met de nieuwe tijd voorkomt "omvallen" van mens en organisatie.

Hoe komt verandering tot stand?
Om de omslag van oud naar nieuw te kunnen maken, zullen leidinggevenden en medewerkers diep moeten willen kijken naar en voelen over zichzelf en de organisatie waarvoor men werkt:
"Wat beweegt mij ten diepste, wat is mijn bestemming en die van mijn organisatie? Liggen die bestemmingen in elkaars verlengde en draag ik door mijn inzet en samenwerking optimaal bij aan het organisatie-resultaat in termen van individuele en maatschappelijke meerwaarde?"
Door het onderzoeken van deze vragen en de bereidheid te handelen naar de antwoorden van het hart en authentieke zelf, kunnen oude (ego)patronen worden onderkend en losgelaten om plaats te maken voor bezieling en bezield werken. Voor de omslag van "ik" naar "wij" en het meestromen met de maatschappelijke veranderingen.

Individuele groei is organisatie bloei
Hoewel het in onze maatschappij steeds gewoner wordt om op deze wijze als persoon naar ons leven te kijken, is dat nog lang niet zo voor alle organisaties. Toch bepalen dezelfde spirituele wetmatigheden die voor individueën gelden, evenzogoed het wel en wee van het organisatielichaam. In het belang van organisatie en samenleving zullen leidinggevenden uit comfortzones stappen. Ze zullen voorzichtig oude strukturen open breken en aankaarten om zo op integrere en verantwoorde wijze mee te helpen bij een tijdig en veilig transformatieproces.
Er ontstaat een steeds nauwer verband tussen de mate van zelfrealisatie en vervulling van de medewerkers van een bedrijf of organisatie en de realisatie en vervulling van organisatie-doelstellingen, in termen van financieel en maatschappelijk resultaat. Holistische leidinggevenden zullen door middel van eigen ontwikkeling dit gegeven inzetten voor het welzijn van mensen en organisatie.

 Visionair, docent en leidinggevend dircteur Elohim Centre en Krachtplaats
Joke Elziam Nootebos

Voor een bedrijfsreading, bedrijfsscan, bedrijfsadvies en persoonlijk consult:

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin