Klachtenregeling Elohim Centre workshops/opleiding

ELOHIM CENTRE B.V.
RUITEN A KANAAL WEST 1 nr 26
9566TL VEELERVEEN

K.v.K. 55377254
BTW nr: NL.851677617.B01


Artikel 1. Begripsomschrijving

1) klacht
elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondelinge of schriftelijke uitlating van ongenoegen over de dienstverlening van het Elohim Centre, door of namens de klager kenbaar gemaakt.

2) klager
de klant of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

3) medewerker
teamlid, docent of coach van het Elohim Centre.

4) klachtenprocedure
de op het Elohim Centre gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

5) klachtenregeling
dit document, de schriftelijke weergave van de op het Elohim Centre gehanteerde klachtenprocedure.

6) klachtenfunctionaris
de medewerker van het Elohim Centre, niet zijnde het staflid, de docent of coach tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen.

7) klachtenregistratieformulier
een intern te gebruiken formulier voor de uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.


Artikel 2. Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:
• het vastleggen van een procedure om klachten van klanten binnen redelijke termijn op een
  constructieve wijze af te handelen.
• het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van klanten vast te stellen.
• behoud en verbetering van bestaande klantrelaties door middel van goede klachtenbehandeling.
• verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en
   klachtenanalyse.


Artikel 3. Informeren van de klager

De medewerker van het Elohim Centre die geconfronteerd wordt met een klacht, wijst de klager erop dat het Elohim Centre een klachtenregeling hanteert, die geraadpleegd kan worden via www.elohim-centre.org


Artikel 4. De interne klachtenprocedure

Wanneer een klager op enigerlei wijze het Elohim Centre benadert met een klacht, dan dient:
1) De betrokken medewerker daarvan in kennis te worden gesteld.
2) De betrokken medewerker neemt binnen 1 week contact op met de klager en probeert samen met de klager tot een oplossing te komen, al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris (dit is Anna Poppink, info@eenheidsliefde.nl).
3) De betrokken medewerker respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van deze klachtenregeling.
4) Geheimhouding moet onder alle omstandigheden worden gewaarborgd.
5) De beslissing op de klacht wordt binnen 3 weken na indiening van de klacht aan de klager medegedeeld.
6) Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het Elohim Centre bindend, eventuele consequenties worden daarbij snel afgehandeld

Artikel 5. Registratie van de klacht

1) Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenregistratieformulier.
2) De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht.
3) De klacht wordt geclassificeerd naar wijze van indiening als:
• mondeling.
• schriftelijk.
Naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën:
• I klachten over werkwijze van/ bejegening door medewerker.
• II klachten over opleidingen/ workshops.
• III klachten over consulten of coaching.
• IV klachten over faciliteiten.
• V klachten over administratie/ bestellingen.
4) Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.
5) Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, ondertekenen de betrokken medewerker en de
    klachtenfunctionaris het Klachtenregistratieformulier.
6) Het Klachtenregistratieformulier wordt maximaal 5 jaar bewaard.


Artikel 6. Verantwoordelijkheden

1) De betrokken medewerker en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten.
2) De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van het klachtenregistratieformulier.
3) De betrokken medewerker houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht.
4) De klacht dient binnen vier weken schriftelijk door het Elohim Centre afgehandeld te zijn.
5) De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager.
6) De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

Artikel 7. Analyse van de klachten

1) De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld bij de klachtenfunctionaris.
2) De klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten periodiek verslag uit.
3) De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse.
4) De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

Artikel 8. Interne bespreking

1) Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse in het teamoverleg besproken.
2) De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het maken van de analyse en het voorbereiden van dit overleg.
3) Maatregelen ter verbetering worden door de klachtenfunctionaris voorbereid en ingebracht.

Artikel 9. Verbeter acties

1) Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris en de bespreking in het teamoverleg, beslist het Elohim Centre over de te nemen acties ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
2) De te nemen maatregelen worden gezamenlijk met de analyse gepresenteerd in het teamoverleg.