Ontwikkelingsstappen van mind naar Al-Eenheid

spiraal-01-doorzichtig.png

Door Joke ElZiam Nootebos


Hieronder meer uitleg over :

1. Zelfrealisatie
2. Meesterschap en levensbestemming
3. Verlichting
4. Godrealisatie
5. Pillar of Light
6. Magiër
 


1. Zelfrealisatie

Zelfrealisatie wordt tegenwoordig gehoord als spirituele ontwikkeling, maar van orgine betekent het wat anders; namelijk ten diepste weten dat er alleen maar oneindig Bewustzijn-Liefde is en dat jij daar deel van bent. Het weten dat het zelf- of ik-gevoel voortkomt uit afgescheidenheid van éénheid en een illusie is. Dit besef verlicht de mind naar ik-loosheid en opent het Grote Hart voorbij het ik-gevoel, zelfs al is er nog regelmatig ego-gedrag. Zelfrealisatie ontvouwt zich o.a. door:
a. spirituele ontwikkeling
b. satsang, kennis, Divine transmissies tijdens (online) workshops en online groepshealingen met Joke ElZiam Nootebos
c. healing, zuivering

a. Spirituele ontwikkeling van mind tot aan de subtiele ziel

Spirituele ontwikkeling versterkt het hart, innerlijk kind, eigenliefde, de zieledelen met heldere gaven en het zelfrespect. Dit ontstaat d.m.v. bewustzijn en het oplossen van pijn, karma, enz. Spirituele ontwikkeling is daarmee dan ook niet hetzelfde als zelfrealisatie. Spirituele ontwikkeling versterkt de persoonlijkheidsstructuur, het ikje dat een basis onder zelfrealisatie legt. Zelfrealisatie heeft op zich echter niets te maken met het versterken van de persoonlijkheids- en zielsstructuur. De zelfgerealiseerde Mind weet dat hij niet verdriet, eenzaamheid, boosheid, ontrouw, het werk, de ouder-rol, relatie of het innerlijk kind en het gevoel daarover is. Hij is niet de "egoknop" die soms ingedrukt wordt en fysieke, emotionele, psychische of duale reacties geeft maar de ik-loosheid en Al-Eenheid. Hij is niet het gedrag, bewustzijn, de visie, roeping, mening, houding of de heldere  gaven ... Deze kennis hierover ontwikkelt zich verdergaand door inzicht, zelfreflectie, boeken over verlichting, zelfrealisatie-coaching en het volgen van satsangs.

b. Satsang, kennis, transmissies

Elohim-transmissies (tijdens workshops met channeling van Bron-energie  + zuivering + kennisoverdracht) openen het lichaam, kundalini-kanaal, hart en bewustzijn, het DNA en de chakra's. Subtiele zieledelen komen in de cellen en aarden. Het volledig potentieel en de Gaven van de Pillar of Light ontstaan. Het aarden van de ik-loze Godsvonk, levensbestemming en alle zieledelen van de Pillar of Light, brengt positieve veranderingen in gedrag, gezondheid, werk en omgang. Helende Elohim transmissies zuiveren op krachtige, multidimensionale wijze persoonlijke, karmische en collectieve thema's. Ze brengen de openheid en kwetsbaarheid van het kristallijnen zelf, als kracht, naar voren. Diamanten Bewustzijn en Oneindige Liefde ontstaan.

c. Healing, zuivering

Na voldoende persoonlijke en collectieve healing, zelfomarming en zuivering, zijn we pas werkelijk in staat, ook tijdens veel prikkels en problemen, minder voeding te geven aan identificatie, projectie, reactiviteit en afgescheiden denken. Hart en kracht blijven beter in balans. Liefde en bewustzijn, getuige zijn en oordeelloosheid ontwikkelen zich terwijl de ik-kern plaats maakt voor Godrealisatie (het aarden van de Godsvonk). Hart en kruinchakra, liefde en bewustzijn-mind, openen zich uiteindelijk tot aan het universele i.p.v. persoonlijke niveau.


2. Meesterschap

Een meester legt (het onwaar) ego af en belichaamt de Kosmische Wetten, zuiverheid, kennis, liefde en verantwoordelijkheid. Hij/zij vindt zijn Inwijdingen en lessen bij verlichte meesters en in het leven zelf. Eigenschappen die een meester ontwikkelt:

  • Zelfmanagement: time-management, energie-management, innerlijk leiderschap. Zelfmanagement; autonomie en discipline zijn alleen mogelijk met voldoende eigenliefde, respect, mannelijke- vrouwelijke balans, inzicht, kwetsbaar kunnen opstellen en loskomen van needings en haakjes (anderen nodig hebben om vriendschap, aandacht, bevestiging, status, geld).

  • Aardse en kosmische verantwoordelijkheid verenigen en belichamen.

  • Kristallijnen integriteit, zuiverheid, duidelijk en direct kunnen zijn.

  • Moed, tonen Wie je Bent, doen waar je voor komt, nederigheid, kwetsbaarheid, open zonder houding of onderdrukken van emoties.

  • Levensbestemming volgen, angstloos zijn.

  • Beheersing van emoties, seksuele aantrekking, macht-onmacht patronen, ambitie en gedachten (beheersing is niet hetzelfde als onderdrukken). De laatste "needings" zitten vaak op geld, seks, macht en bezittingen. (Vandaar "schandalen" rondom verlichte meesters.) Maar ook ambitie en het liefde-helperssyndroom spelen langere tijd nog een rol voordat ze ontmanteld worden.

 


3. Verlichting

Bij verlichting is er niemand meer thuis die iets vindt van zichzelf, wil werken aan innerlijke groei, aan oordeel of aan zelfcontrole doet. Het kleine zelf is opgegaan in zelfloze transpersoonlijkheid. Wel merken we soms dat onze persoonlijkheid vanuit pijn reageert, duwt of trekt. Maar er is niemand meer in ons die daar iets aan doet. Het kleven en druk maken om de dingen doet alleen de persoonlijkheid, niet Wie we Zijn in zelfloosheid. Niet de ruimte die we zijn waarin alles plaatsvindt in het moment en waar onze binnenwereld een is met de buitenwereld. Verlichting op zich zegt niets over heiligheid, meesterschap of gaven.

Een proces van jaren

Verlichting slaat meestal niet plotseling toe maar verdiept zich in de loop der jaren. Meestal worden eerst de mind (chemie van hersenen verandert) en het hart verlicht en transpersoonlijk (is samen zelfrealisatie) en dit verdiept zich later naar alle chakra's. We merken dat we op steeds meer levensgebieden, geen losstaand ik-gevoel of ik-behoefte meer kennen omdat we functioneren vanuit het grote zorgeloze oneindige Zelf en wijgevoel. Ons "getuige" zijn, de waarnemer van ons ik-gedrag,  begint daarna ook op te lossen.

Symptomen

We merken op dat alles wat nog maar net gebeurde, direct wordt weggewist uit ons geheugen omdat we leven in het moment. We zijn spontaan, steeds minder minder dicht en zelfbeschermend, snel ontroerd, vaak diep geraakt en meer dan openhartig. Er bestaat daarbij nog weinig tot geen zelfreflectie. We zijn als een 1 tot 2 jarig kind, dat direct reageert en dat verwachtingen van anderen, maatschappelijke en sociale vormen niet (meer) kan beantwoorden. In tegenstelling tot het kind beschikken we over bewustzijn, werk- en levenservaring en kennen we de Bron, de Kosmische Leiding in onszelf. We zijn diep van binnen altijd gelukkig, belichamen universele Liefde en Vreugde, terwijl we toch nog steeds afhankelijkheden en angsten tegen kunnen komen. Tijdens spirituele ontwikkeling willen we onszelf nog corrigeren en aanpassen, bij verlichting gaat dat echter niet meer terwijl ons gedrag niet altijd te begrijpen valt of fijn voor de omgeving hoeft te zijn. Het is daarom gewenst dat spirituele ontwikkeling en een pad naar meesterschap al gelopen zijn en dat verlichting niet voortijdig "toeslaat". Maar het moment van verlichting is reeds voorafgaand aan dit leven bepaald en bepalen we niet zelf.

 


4. Godrealisatie

Ons universele Hart, dat alles en iedereen lief heeft en geen onderscheid meer voelt in liefde voor eigen of andere mensen, dat volledig dienstbaar en in eenvoud is, is bij Godrealisatie in alle chakra's aanwezig, net als de Kosmische Vreugde. Het lichaam en de ik-persoonlijkheid worden doordrongen en overstraalt door het eeuwige of Goddelijke Liefde/Bewustzijnsveld. Op weg daar naar toe kennen we nog wel restanten van liefde op de weggeefstand, ego-banden met eigen mensen, hoe subtiel dan ook, net als restanten van ego-ideeën en identificaties met werk- en relatieproblemen. Vanuit de inwijdingsweg naar Godrealisatie ontstaat vaak verlichting en andersom ook.


5. Gouden Tijd Pillar of Light, zuil van licht met alle chakra als één enorm licht

Dit houdt in: verlichting met meesterschap, Godrealisatie en multidimensionaliteit in de materie, bedoeld voor de Gouden Tijd. Multidimensionaliteit kent gaven, de lichtlichamen van de ziel, het kosmische, de magische scheppingskracht en ons kristallijnen Wezen. Een Pillar of Light heeft een leidende rol en is bedoeld voor een ultieme Kosmische levenstaak. Als hij opent en verder zuivert in egoloosheid dan gaat hij de Inwijdingsweg. De Inwijdingsweg kent grote louteringen en zuiveringen (collectieve, DNA-, zielengroepen en verleden levens zuiveringen) en bereidheid, de Inwijding van "alleen naar Al-een", moed en pionierschap vindt plaats.  Uiteindelijk verlichten alle chaka's tot één groot Licht en zal de Pillar of Light dienstbaar en angstloos bijdragen aan een nieuwe samenleving en Gouden Tijd.

 


 6. Verlichte Heilige Magiër

De hoogste vorm van, met de scheppingskracht werkzame, Magiër is de verlichte Pillar of Light of Avatar. (Een Avatar heeft Goddelijke vermogens, balanceert de energie in het universum zowel als op aarde, is onthecht van karma, innerlijk androgyn en bepaalt uiteindelijk soms zelfs zijn moment van sterven.)


Ondersteuning

Heb je het gevoel dat je bedoeld bent deze hele Weg te realiseren en belichaamde Liefde,  te worden? Wil je leven vanuit je volledig potentieel en levenbestemming?

icosaeder.jpgElke helende Elohim zelfrealisatietuin activeert voelbaar lichtcodes voor deze groeistappen. De dertig verschillende 13 dimensionale bezoekerstuinen en de bio tincturen daarvan kennen vele levels van ontwikkelingen en zijn een inwijdingsschool op zich. De hogere Intelligentie van de Elohim Krachtplaats initieert samen met Joke en haar team, de zelfrealisatie-zoekers op krachtige en snelle wijze om te worden Wie ze werkelijk Zijn. Ook praktische ondersteuning d.m.v. individuele consulten door het Elohim Healers team en de satsanggevers, is mogelijk.Net als kennismaking met de Diamond New Earth gemeenschap.

Zelfrealisatie en bijdragen aan een verlichte samenleving zullen steeds vaker de bezoeker activeren. Maar ook het volgen van de Elohim workshops of het beluisteren van de audio-opnames van workshops thuis. Een vergeet niet het innemen van de Elohim Krachtplaats bio tincturen.

4) Zie hier ook voor de persoonlijke sessies en teachings van de ervaren Elohim master healer-readers.
Auteursrechten
Deze tekst, of een deel daarvan en de afbeelding, mogen op geen enkele manier worden gebruikt of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ze kennen auteursrechten