Algemene leveringsvoorwaarden webshop

Op deze pagina staan onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor zowel de webwinkel als de fysieke winkel.

kernwoorden:

elohim
Volg ons ook op:

   

Algemene leveringsvoorwaarden webshop

 

Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's en incl. BTW.

Levering en verzendingstermijn
Ons streven is levering en verzending van de producten van di. t/m vr. tussen de één en drie dagen na betaling te laten plaatsvinden

Waarschuwing bij bezorging:
Indien de klant het pakket beschadigt accepteert is er geen vergoeding mogelijk. Als de verpakking niet beschadigt is maar de inhoud is wel kapot mag de klant de verpakking niet weggooien, er moeten eerst foto's gemaakt worden van het verpakkingsmateriaal en artikel zodat er gelijk een mail naar DPD gestuurd kan worden met de foto's.

Afhaalservice
Je kunt er voor kiezen om de bestelling af te komen halen waarbij je dan zonder verzendkosten de bestelling contant of per pin betaalt. Wanneer de bestelling en betaling  met verzendkosten al heeft plaats gevonden is het niet mogelijk deze achteraf terug te krijgen wanneer wordt besloten de bestelling alsnog af te halen.

Meerderjarigheid
Elke koper erkent meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

Reserveren – afbetaling
Wij bieden de mogelijkheid om producten v.a. € 100,00 per stuk te laten reserveren. Daarvoor worden
€ 15,00 administratie/reserveringskosten in rekening gebracht. Mocht je meerdere stukken, elk v.a.
€ 100,00 weg willen laten zetten, is het handig om dit in één keer te doen. Je betaalt in dat geval  namelijk maar één keer de administratie/reserveringskosten. Binnen vijf werkdagen na de reservering dient 10% van het aankoopbedrag plus de € 15,00 administratie/reserveringskosten op onze rekening te zijn bijgeschreven. Het restbedrag, incl. eventuele verzendkosten moet binnen zes weken na reservering op onze rekening zijn bijgeschreven. Na de totale overboeking kun je ervoor kiezen het product / de producten op te halen of op te laten sturen.

Indien je niet aan bovenstaande voorwaarden hebt voldaan dan behouden wij ons het recht voor de producten opnieuw voor de verkoop aan te bieden. In dat geval worden de administratiekosten en de aanbetaling niet geretourneerd.

Aanbiedingen, prijsopgave en overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en het Elohim Centre behoudt zich het recht voor om de prijzen en voorwaarden te wijzigen of een artikel uit het assortiment te nemen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. Het Elohim Centre is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt het Elohim Centre dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Aankoop en annulering
Nadat je een bestelling hebt geplaatst dient de betaling binnen tien dagen op onze rekening te staan. Als je de bestelling niet annuleert binnen deze termijn dan is de koop definitief en zal het Elohim Centre je aan de betaling van je bestelling houden. Indien een annulering uitblijft mag het Elohim Centre redelijkerwijs aannemen dat je de producten accepteert en daarmee is de koop definitief geworden. Jij als klant gaat met deze voorwaarden stilzwijgend akkoord op het moment dat je de bestelling bevestigt.

Administratie kosten bij uitstel betaling
Wanneer de betaling binnen 10 werkdagen niet op onze rekening is bijgeschreven ontvang je een herinnering. Bij de tweede herinnering wordt er € 15,- euro administratiekosten in rekening gebracht.  Is de betaling daarna nog niet voldaan, wordt de betaling uit handen gegeven.

Prijsstijging
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Leveringstijd
De door het Elohim Centre opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn minstens 30 dagen na binnengekomen betaling is en er redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. De levering van de producten geschiedt van di. t/m vr. tussen de één en drie dagen, mits de producten op voorraad zijn, er geen onvoorziene omstandigheden plaatsvinden of er anders is overeengekomen met de klant. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding van de koopovereenkomst binnen 30 dagen teruggestort op rekening van de klant.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over indien je al hetgeen je op grond van de overeenkomst aan het Elohim Centre verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op de klant over op het moment van de aflevering.

Reclamaties en aansprakelijkheid
Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden of in goede staat zijn afgeleverd. Indien dit niet het geval is, dien je het Elohim Centre hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie werkdagen na de aflevering, schriftelijk en onderbouwd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, verkeerd geleverd zijn, of niet in goede staat zijn ontvangen, heeft het Elohim Centre de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourneren gebeurt altijd op kosten van de klant. Bij schade of breuk zal het Elohim Centre je altijd eerst vragen een bewijs daarvan te leveren door middel van het toesturen van een digitale foto welke gemaakt dient te worden van de betreffende producten. Deze foto moet van een dusdanige kwaliteit zijn dat de schade duidelijk zichtbaar is. Indien hiermee onomstotelijk wordt aangetoond dat er sprake is van schade of breuk welke is ontstaan door het vervoer van de producten tussen het Elohim Centre en het afleveradres, zal het Elohim Centre de producten vervangen door (een) nieuw vergelijkbaar product(en) dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, zonder dat genoemd(e) product(en) op kosten van de klant  geretourneerd moeten worden.

De klant geeft het Elohim Centre bij een gebleken gebrek, schade, breuk of onjuist geleverd product eerst een redelijke gelegenheid alsnog het juiste product te leveren. Restitutie vindt zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de klant zijn klacht op de juiste wijze (zie: retourzending)kenbaar heeft gemaakt bij het Elohim Centre en het product niet opnieuw geleverd kan worden.

Retourzending bij aanschaf via webshop
Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen of te behouden, heeft hij het recht het product binnen 14 dagen te retourneren. We zullen het gehele orderbedrag, dus inclusief de aanvankelijke betaalde verzend-, betaal- en administratiekosten terugstorten op je rekening. Wettelijk is het zo geregeld dat de kosten voor de retourzending door jezelf gedragen moeten worden. Maak gebruik van een vergelijkbare verzendmethode als waarmee wij de bestelling naar jou hebben gestuurd. Als de verzending verzekerd en/of aangetekend naar jou is gestuurd, stuur het dan ook zo weer naar ons retour. Pakketjes die met de brievenbuspost zijn gekomen, mag je ook weer zo terugsturen.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien er van te voren telefonisch contact is geweest. Ook worden retourzendingen slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en producten niet zijn gebruikt. Indien een retourpakket onvoldoende of geheel ongefrankeerd naar het Elohim Centre wordt gezonden, dan zijn de verzendkosten, vermeerderd met administratiekosten voor rekening van de klant, op het moment dat het Elohim Centre de retourzending heeft geaccepteerd.

Ons adres en contactgegevens
Mocht je je bestelling retour willen zenden, hieronder staat het adres en de contactgegevens om even te overleggen over waarom je de zending retour wilt zenden.

Elohim Centre                                                  Tel: +31 597 54 15 39
Ruiten A Kanaal WI 26                                  E-mail: info@elohim-centre.org
9566 TL  VEELERVEEN                                   

Uitzonderingen op het retourrecht
Er zijn enkele uitzonderingen op het retourrecht van toepassing, dit heeft te maken met het soort producten en eventuele verpakking.

Uitgezonderde producten
Voor sommige producten gelden uitzonderingen, denk aan bederfelijke producten of producten die voor jou op maat zijn gemaakt, zoals een voor jou gemixte tinctuur. Voor hangerstenen en sieraden geldt bijvoorbeeld dat je ze niet gedragen mag hebben. De energie kan dan verstoord zijn en dan kunnen we de producten niet meer aan iemand anders aanbieden.

Uitpakken en uitproberen
Zit jouw product in een eigen verpakking, maak deze gerust open, maar doe dit wel voorzichtig. Als de verpakking te zwaar beschadigd is om nog opnieuw te kunnen verkopen, dan kunnen we je helaas niet  meer het gehele bedrag terugbetalen. Je zal dan slechts een deel van het oorspronkelijke aankoopbedrag terugkrijgen.

Verzegelde verpakkingen
Als jouw product verzegeld verpakt is, zoals een CD dat bijvoorbeeld kan zijn, verbreek dan niet de verzegeling. Dit geldt ook voor verzegelde dopjes op flesjes van tincturen of oliën. Het retourrecht zal dan ook vervallen.

Twijfels over deze uitzonderingen
Weet je niet zeker of de uitzonderingen op jouw bestelling van toepassing zijn, bel ons dan gerust even.

Aansprakelijkheid
De klant erkent voldoende op de hoogte te zijn gesteld van de aard van de producten. Het Elohim Centre erkent geen enkele aansprakelijkheid bij verkeerd bestelde goederen of verkeerd gebruik er van. Ook zal het Elohim Centre niet gehouden zijn aan enige vergoeding van schade welke is ontstaan bij, of veroorzaakt door het gebruik van het product of door gebleken ongeschiktheid van het product voor het doel waarvoor de koper het wenst te gebruiken.

Het Elohim Centre is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin des woords. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van verkoper tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, ten allen tijde beperkt, tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen.

Woordenlijst toevoegen

  • Klant – degene die de aankoopverplichting aangaat door het bestellen van één of meer producten (je kan er nog aan toevoegen: telefonisch of via de online shop)
  • Product- artikel uit de voorraad van het Elohim Centre dat wordt aangeboden via de online shop

Download de algemene leveringsvoorwaarden als .pdf-bestand

Adres:
Elohim Centre
Ruiten A Kanaal WI 26
9566 TL Veelerveen, Groningen

Contact:
Tel: +31 (0) 597 54 1539
Tel: +31 (0) 597 52 2308
Email: info@elohim-centre.org
Skype: elohim-centre.org

 

Openingstijd spirituele winkel en bezoekerstuinen:
Dinsdag t/m zondag
10.30 - 12.15 uur en 13.15 - 17.00 uur.
Klik hier voor speciale openingstijden

Bekijk ook eens:
https://www.elohim-edelstenen.nl/
http://www.natuurcampingvakantiehuis.nl
http://www.kristallen.nl/
http://www.elohim-business-centre.org/
http://www.krachtplaatsen.nl/
http://www.sacred-site.eu/

 

Links
Algemene leveringsvoorwaarden
Opleiding en workshopvoorwaarden
Algemene voorwaarden en disclaimer
Klachtenregeling
Sitemap
Zoeken
Volg ons op Facebook

 

Bankgegevens
NL78 INGB 0006797443 t.n.v. Elohim Centre
Vanuit het buitenland betalen:
IBAN: NL78 INGB 0006797443
BIC: INGBNL2A

Donatie
Klik hier voor de mogelijkheden

KVK en BTW
KVK: 55377254
BTW-nummer: NL.851677617.B01

Kristallen

bergkristalbuisje, Agaat, Agaat (Botswana), Amazoniet, Amethist, Ametrien, Andesopaal, Apatiet, Apofylliet, Aquamarijn, Aragoniet, Australische Donderei, Aventurijn groen, Azuriet, Barnsteen, Bergkristal, Calciet, Calciet (blauw), Calciet (geel/oranje), Calciet (groen), Calciet (honing), Calciet (mangaan), Calciet (rood), Carneool, Chalcedoon, Chiastoliet, Chrysocolla, Chrysopraas, Citrien, Coelestien, Cyaniet, Danburiet, Eudialiet, Fluoriet, Granaat, Heliodoor, Heliotroop, Hematiet, Hemimorfiet, Herkimer diamond, Indigoliet, Ioliet, Jade, Jaspis, Koper, Kunziet, Kwarts, Labradoriet, Lapis lazuli, Larimar, Lepidoliet, Maansteen, Magnesiet, Magnetiet, Malachiet, Melkkwarts, Mosagaat, Nefriet, Obsidiaan, Obsidiaan (regenboog), Ocean jaspis, Olivijn, Onyx, Opaal, Oranje Calciet, Prehniet, Pyriet, Regenboog obsidiaan, Rhodochrosiet, Rhodoniet, Robijn, Rookkwarts, Rozenkwarts, Rutielkwarts, Saffier, Seleniet, Septarie, Serpentijn, Smaragd, Sneeuwvlok obsidiaan, Sodaliet, Sugeliet, Tektiet, Tijgerijzer, Tijgeroog, Toermalijn, Toermalijn (watermeloen), Toermalijnkwarts, Topaas, Topaas (goud), Topaas wit, Turkoois, Unakiet, Valkoog, Versteend hout, Vuursteen, Zinkblende, Zonnesteen, Zwarte toermalijn